კონფიდიციალურობის პოლიტიკა

 

ზოგადი დებულებები

  1. შპს “სიფრიფანა” წარმოადგენს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად რეგისტრირებულ კომპანიას.
  2. მომხმარებლის მიერ “სიფრიფანას“ვებ-გვერდზე შესვლა და შემოთავაზებული სერვისის შეკვეთა გულისხმობს, რომ მან გამოხატა თანხმობა შეასრულოს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მოხმარების წესები და პირობები.

ხელშეკრულების საგანი

  1. წინამდებარე ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს სიფრიფანას ვებ-გვერდზე შემოთავაზებული პროდუქტი და ამ პროდუქტის მომხმარებლისთვის სასურველ ადგილზე მიტანის მომსახურება, რის სანაცვლოდაც მომხმარებელი იხდის წინასწარ განსაზღვრულ თანხას საბანკო ბარათით ან ნაღდი ანგარიშსწორებით.

საიტით სარგებლობის პირობები და ვალდებულებები

  1. რომ ისარგებლოსge-ს მომსახურეობით, მომხმარებელი თანახმაა წარმოადგინოს, უტყუარი, ზუსტი და სრული ინფორმაცია რაც მოთხოვნილია რეგისტრაციის და შეკვეთის გაკეთების დროს.
  2. თუკი მომხმარებელი წარმოადგენს არასწორ ინფორმაციას ან თუკი შ.პ.ს სიფრიფანას გააჩნია სერიოზული საფუძველი დაეჭვდეს, რომ მის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია არასწორია, არასრული და უზუსტო, აქვს უფლება, უარი განუცხადოს მომსახურეობის გაწევაზე.
  3. საიტი შეიცავს საავტორო უფლებით დაცულ მასალებს, სავაჭრო ნიშნებს და სხვა კანონით დაცულ მასალებს.
    sifrifana.ge-ის საიტზე რეგისტრაციისას მომხმარებელი წარადგენს შემდეგ ინფორმაციას: სახელი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ტელეფონის ნომერი.

5.შეკვეთის გაფორმებისას მომხმარებელი წარადგენს შემდეგ ინფორმაციას: სახელი, საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი, მიწოდების მისამართი.

6.მომხმარებელი sifrifana.ge-ზე  რეგისტრაციისას/დაკვეთის დროს თავისი პირადი მონაცემების წარმოდგენით ეთანხმება მათ დამუშავებას, მათ შორის თავისი მომსახურეობის შესახებ მომხმარებელთა ინფორმირების მიზნით.

7.sifrifana.ge იყენებს მომხმარებლის პირად მონაცემებს: მომხმარებლის ვებსაიტზე -ზე სარეგისტრაციოდ, მომხმარებლის მიმართ თავისი ვალდებულებების შესასრულებლად და საიტის სამუშაოს ანალიზისთვის.

8.შ.პ.ს სიფრიფანას აქვს უფლება გაგზავნოს საინფორმაციო, მათ შორის სარეკლამო შეტყობინებები მომხმარებლის ელექტრონულ ფოსტაზე და მობილურ ტელეფონზე მისი თანხმობით, მომხმარებელს უფლება აქვს უარი განაცხადოს სარეკლამო და სხვა სახის იფორმაციის მიღებაზე უარის მიზეზების განმარტების გარეშე.

მომსახურების მიმწოდებელი ვალდებულია

  1. მიიღოს და შეასრულოს მომხმარებლის შეკვეთა.
  2. მიაწოდოს მომხმარებელს ხარისხიანი და მაღალი ჰიგიენური სტანდარტების შესაბამისად.

3.დაიცვას მომხმარებლის პერსონალური მონაცემები საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

დასკვნითი დებულებები

წინამდებარე ხელშეკრულების მიმდინარეობის დროს წარმოშობილი დავები და უთანხმოებანი გადაიჭრება მხარეთა შორის მოლაპარაკებების გზით, წინააღმდეგ შემთხვევაში მხარეები მიმართავენ სასამართლოს.